kador (kador) wrote,
kador
kador

Добро пожаловаться!

Прислали полезный линк для желающих отстаивать свои права. Заносите в меморис, увы, опыт показывает, что oбязательно пригодится.

אתה רוצה להתלונן - למי פונים בכל התחומים.... - תלונות, תלונה
תלונות הציבור - מישהו מטפל בך?
http://www.mivzakon.co.il/Articles/16_03_2010/תלונה.html

אתר תלונה - עוזרים לכם לקבל שירות טוב יותר - www.tluna.co.il

משרד העבודה והרווחה - מוקד מידע טלפוני
1-800-50-60-60

היחידה לפניות הציבור של משרד העבודה והרווחה:
אילנה כהן- רחוב בצלאל 18 ירושלים
טלפונים: 02-6240035, 02-6242314

חינוך
משרד החינוך והתרבות - הממונה על פניות ותלונות הציבור:
בנין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים 91911
פקס 02-5602390, טל. 1-800-25-00-25
מטפלים בתלונות של תלמידים, הורים ומורים, פועלים גם כקו למידע.
לפני הגשת תלונה רצוי לפנות לביה"ס, למנהל היחידה או לאחראי במחוז.

הקו הפתוח, הממונה על פניות תלמידים:
טל. 1-800-222-003 או 02-5602538/9 פקס 02-5603754 או לכתובת הנ"ל.

המועצה לשלום הילד - מנהלת היחידה לקבילות ילדים ונוער (עד גיל 18) :
הכתובת: רח' מטודלה 20 ירושלים 92306.
פקס 02-5636869 טלפון .02-5639191

צבא
דרכי התקשורת של קצינת פניות הציבור הן:
קצינת פניות הציבור
לשכת ראש אמ"ש
ד.צ 02919 הקריה ת"א

פקס 03-5699400
טלפון 24 שעות ביממה 03-5691000
מקבלים פניות מחיילים בסדיר, במלואים וממשפחותיהם, כולל פניות דחופות על
רקע מצוקה נפשית. מומלץ לפנות קודם למפקדים, לגורמי רפואה, ח"ן וכו'.
ערעורים לראש אכ"א. תלונות בענייני גיוס - רק בלשכות הגיוס.
אתר אינטרנט: www.aka.idf.il\kapaz


נציב קבילות חיילים: תא"ל (מיל.) עוזי לבצור
כתובת: ת.ד. 7052 מחנה רבין תל-אביב 64734.
פקס 03-6977135 טלפון 03-6977433 בינים א'-ה' 17.00-15.00 וביום ו' בבוקר.

משרד הבטחון הלשכה לפניות ותלונות הציבור:
פניות בכתב וקבלת קהל ברח' קפלן 37 תל-אביב 61909
פקס 03-6976711 טלפון 03-6975349 03-6975423 03-6975540
בין השעות 15.30-8.00 מטפלים גם בכל הדרוש ליצירת קשר בין גורמים אחרים
לבין משרד הבטחון או צה"ל.צרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות: הממונה על פניות הציבור:
http://www.histadrut.org.il/serve/Union/UnionIndex.asp?Father_ID=2339&ImgOn=3&Depart=1
דוד יפרח . כתובת ארלוזרוב 93 תל-אביב 62098
טל. 03-6921280/1 לא מטפלים בתלונות של גורמים עסקיים.

המועצה הישראלית לצרכנות:
http://www.tamas.gov.il/tamas_level2.asp?sid=507
תלונות בכתב בלבד לכתובת: רח' מאז"ה 76, תל-אביב 65789
מטפלים בתלונות צרכנות וייצוג צרכנים בבתי משפט.

הממונה על הגנת הצרכן:תלונות לרח' אגרון 30, ירושלים 94190
http://www.moit.gov.il/root/sachar_pnim/sachar_pnim_diokan/HZARCNVC.HTM
מטפלים בעבירות כמו אי הצגת מחירים, הטעיה בפרסום, מכירה ממרחק, דירות
נופש, עסקאות באשראי. הממונה הוא בעל סמכות חקירה ורשאי להגיש כתבי
אישום. אינו מטפל בפתרון בעיות אישיות.

בריאות
משרד הבריאות - נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות:
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=1&catId=102&PageId=784
ד"ר קרני רובין. רח' רבקה 29, תלפיות, ירושלים
פקס 02-6714308 תא קולי בטלפון 02-5681234 בעל-פה
בטלפון 02-5681257 בין השעות 15.00-13.00 מטפלים בקבילות נגד קופות
החולים. עדיף לפנות קודם לקופה. לא מטפלים בבקרת איכות, ברשלנות רפואית
או במימון טיפול שאינו בסל הבריאות.

משרד הבריאות - נציב קבילות הציבור -פרופ' שמעון גליק
רח' רבקה 29, תלפיות, ירושלים 93461 פקס 02-6725836
מטפלים בנושאים הקשורים למשרד הבריאות ובעניני רשלנות רפואית. לא מטפלים
בנושאים כספיים.

קופת חולים הכללית - נציב פניות הציבור.
כתובת: רח' ארלוזרוב 101, תל-אביב 62098 .
לא מטפלים בסל השירותים, הסדרי בחירה ותורים. מומלץ לפנות קודם לממונים
על זכויות החבר בקופה או לממונים על פניות הציבור במחוזות.

קופת חולים מכבי - נציב פניות הציבור
רח' המרד 27, תל-אביב 68125 פקס 03-5102165
לא מטפלים בענינים המתבררים בבית המשפט. ניתן לערער לבין הדין של הקופה.

קופת חולים לאומית - הממונה על פניות הציבור.
שפרינצק 23, תל-אביב 64738 פקס 03-6970328 טלפון 03-6970372

קופת חולים מאוחדת - הממונה על פניות הציבור
פקס 03-5235335 טלפון 03-5202394/69, אבן גבירול 124, תל-אביב

נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה
מבררים תלונות על פגיעה ישירה במתלונן מצד משרדי הממשלה, רשויות מקומיות
וגופים ציבוריים אחרים. לא מבררים תלונות על נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה,
בתי המשפט, ענינים התלויים ועומדים בבית משפט. יש להגיש תלונה תוך שנה
מהפגיעה.
פניות בכתב לת.ד. 669 ירושלים 91006 ובעל פה בלשכות הבאות:
ירושלים, רח' יפו 234 טלפון 02-5315111
תל-אביב, רח' ארנייה 29 בקריה, טלפון 03-6966272/6
חיפה, רח' עומר -אל-כיאם 12, טלפון 04-8673291
באר-שבע, בנין משרד הפנים בשדרות הנשיאים טלפון 07-6231965
נצרת, בנין המשביר המרכזי ברח' פאולוס השישי, טלפון 06-6554411

בזק
מנהל היחידה הארצית לפניות לקוחות: אורי סלע.
לפני הפניה עדיף למצות בירורים במענה טלפוני ב-144, 166 ,199 או במחלקה
לפניות הציבור במחוזות.
טלפון 1-800-220100 עד שעה 16.00 פקס 1-800-502502 ת.ד. 19215 תל-אביב 61191.

מוסד ערר עליון לתלונות לקוחות בת.ד. 52107 תל-אביב 61520.

חברת חשמל
מנהל נציבות תלונות הציבור: אלי סברדלוב. לפני כן לפנות ל-103 או למחוזות.
תלונות עקרוניות ניתן להעביר למשרד התשתיות או לרשות לשירותים ציבוריים -חשמל.
פניות בכתב לפקס 04-8548329 או לת.ד. 8810 חיפה 31086


לפנות למחלקות פניות הציבור במחוזות.
תל-אביב: טלפון 03-6303422/23 או בכתב לדרך ההגנה 137 ת"א 61999
חיפה, טלפון 04-8304132/3 בכתב לרח' פל-ים 19, מיקוד 31999
02-5312 או בכתב למרכז שטנר, גבעת שאול 91999ירושלים, טלפון 44/36
פרטים על המחוזות האחרים במודיעין הדואר בטל.1-800-212121
תחום קשרי לקוחות בודק פניות לאחר שטופלו בלשכות האיזוריות
ברח' יפו 30, ירושלים 94142

רשות השידור
הממונה על קבילות הציבור: ויקטור גרייבסקי.
פניות בכל הנושאים הקשורים לרשות השידור בטלויזיה או ברדיו.
פניות בטל. 02-6291888 בכתב פקס 02-6291877, לרח' יפו 97, בנין כלל או
לת.ד. 28080 ירושלים 91280

הביטוח הלאומי
מנהל מחלקת פניות הציבור: יוסי סרי.
מנהלת האגף: עו"ד נורית יצחקי.
פניות בכל הנושאים הקשורים לתקנות הביטוח הלאומי. ערעור על החלטות פקיד
ביטוח לאומי מתבררות בבית הדין לעבודה.
פניות לטלפון 02-6709531 בכתב לפקס 02-6525038 או לרח' ויצמן 13, ירושלים .91909

מבקר המדינה
כל אזרח יכול להביא כל נושא הראוי בעיניו לבדיקתו של מבקר המדינה. למוסר
המידע אין מעמד על-פי חוק והוא אינו מקבל דיווח על טיפולו של המבקר
בנושא.
פניות בכתב לרח' רש"י 66, ת..ד. 1081 ירושלים 91010


הועדה לפניות הציבור של הכנסת
הועדה משמשת כצינור מתווך בין האזרח לממסד, ובינו לבין המוסדות
הממשלתיים. מטרתה לפתור מכשולים בירוקרטיים. הוועדה מקיימת דיונים בבעיות
שנוגעות לציבור הרחב. פניות בכתב לפקס 02-6754148 או לכנסת, ירושלים.

לשכת ראש הממשלה
מנהל הלשכה לפניות הציבור. מתקבלות פניות בכל נושא. החל מנושאים פוליטיים
וכלה במצוקות אישיות.
לפנות בכתב לרח' 'פלן 3 ירושלים 91919 טל. 02-670555.

לשכת הנשיא
כתובת: רחוב הנשיא 3, ירושלים. מיקוד: 92188
מרכזיה: 6707211-02
מענה טלפוני בימים א-ה בשעות 19-8
פקסימיליה: 5611033-02
דואר אלקטרוני: president@president.gov.il


מחלקת פניות הציבור
טלפון: 6707238-02
פקסימיליה: 5671314-02
דואר אלקטרוני: public@president.gov.il

משרד התחבורה

אגף הרכב - 03-5657153

אגוד יבואני הרכב 03-5621831

אגוד המוסכים (ועדת בוררות לגבי תלונות על מוסכים) 03-5620113

אגוד השמאים (תלונות נגד שמאים) 03-5753893

המפקח על הביטוח (תלונות נגד חברות ביטוח) 02-5317232עוד כמה טלפונים לעזרה:

מרכז סיוע לקורבנות אונס 24 שעות -
03-5176176 1202

סיוע לגברים נפגעי תקיפה מינית
03-5179179

קו חירום למניעת אלימות במשפחה:
1-800-220-000

ויצו קו אדום לנשים מוכות:
1-800-393-904

עמותת ל.א. לחימה באלימות נגד נשים 24 שעות
1-800-353-300

מרכז הסיוע לנשים דתיות
02-6555744/5

עמותת ל.א ילדים ונוער-קו חירום
09-9518927

מרכז גליקמן לטיפול באלימות במשפחה
03-6492469/03-6492470

האגודה למלחמה בסרטן:
1-800-599-995

אחת מתשע קו חם לנפגעות סרטן השד:
1-800-363-400

חסן קבוצות תמיכה לחולי סרטן:
1-700-506-600

קו לחיים-סיוע לילדים חולי סרטן c.p וניוון שרירים
1-700-70-70-12

הוועד למלחמה באיידס:
03-5386772

ער"ן עזרה ראשונה נפשית:המספר הארצי:
1201

הקו הלבן,תמיכה ללסביות והומוסקסואלים:
03-7325560 א'-ה' 7:30-23:00

נט"ל,מרכז סיוע לנפגעי טראומה על רקע לאומי:
1-800-363-363

מטיב מרכז טיפול במשבר באיזור י-ם:
02-6789908

יד ביד-אוזן קשבת לנוער
03-6204999

המועצה לשלום הילד:
02-6780606

המועצה לילד החוסה :
03-6481913


אל"י ,האגודה הישראלית להגנת הילד:
1-800-223-966

אב"י האגודה הבינלאומית לזכויות הילד בישראל-יצוג וייעוץ משפטי
02-5633003

אי"ל האגודה הישראלית לאפילפסיה:
03-5255671

אקי"ם,תמיכה להורים לאנשים עם פיגור שכלי:
1-800-399-333

יד שרה:השאלת ציוד רפואי
03-6817222 02-6444444

עזר מציון-מוקד מידע לנכה חולה קשיש ונזקק
03-5742742

אלרן-מוקד מידע לקשיש בת"א
03-5154400

המרכז לעיוור בישראל
03-7915555

אלו"ט-האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים ע"ר
03-5718188

איל"ן -איגוד ישראלי לילדים נפגעים
03-5281217

אגודת החרשים בישראל-א.ח.א
03-7303358

האגודה לסוכרת נעורים בישראל
03-5160171

קו לעובד :
03-6883766

האגודה לזכויות האזרח:
03-5608185/ 02-6521218/ 04-8348876

אגודת צער בעלי חיים
03-6827621

המרכז הישראלי לעזרה עצמית
03-6299389

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
02-5630248

האגודה למניעת אלכוהוליזם בישראל
03-6720457/03-6724128

הרשות למלחמה בסמים
1700-500-508

אלחה-האגודה הישראלית למשפחות חד הוריות הזקוקות לסיוע
02-6781082 /03-6701415

המסמך באדיבות ש.י.ל. - שירותי ייעוץ לאזרח
http://shil.shil.info
Tags: полезные линки, потребитель
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments